1. Бабій І. Індивідуально-­авторські неологізми – концептуальний елемент стилю Миколи Вінграновського (на матеріалі малої прози) [Електронний ресурс] / І. Бабій // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2014. - Вип. 41. - С. 207-210. - Режим доступу
 2. Балла Е. Поетика малої прози Миколи Вінграновського [Електронний ресурс] / Е. Балла // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. - 2015. - Вип. 20. - С. 105-108. - Режим доступу
 3. Бахтіарова, Т. В. Міфологема міста у поетичному доробку М. Вінграновського та Б.-І. Антонича[Текст] / Т. В. Бахтіарова // Філологічні трактати. – 2013. – Т.5, №1. – С. 21-27. – Режим доступу
 4. Бахтіарова, Т. В. Образ митця та мотив творчості у доробку М.Вінграновського [Текст]/ Т. В. Бахтіарова// Філологічні трактати. – 2009. – Т.1, №1. – С. 9-13. – Режим доступу 
 5. Бачинська Г. Лінгвокульторологічні виміри онімного простору поетичних творів Миколи Вінграновського [Електронний ресурс] / Г. Бачинська // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2014. - Вип. 41. - С. 217-219. - Режим доступу
 6. Гливінська Л. К. "Неповторність повторності" у мові поезії (на матеріалі творчості М.Вінграновського) [Електронний ресурс] / Л. К. Гливінська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов. - 2011. - № 5. - С. 48-52. - Режим доступу
 7. Гливінська Л. К. Колір як образ: мовно-поетичний живопис Миколи Вінграновського [Електронний ресурс] / Л. К. Гливінська // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. - 2010. - Вип. 12. - С. 24-29. - Режим доступу 
 8. Дащенко Н. Л. Спроба прочитання мовного вираження українськості у вірші М. Вінграновського "Ластівко біля вікна" [Електронний ресурс] / Н. Л. Дащенко, М. П. Крупа // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. - 2012. - № 1. - С. 82-92. - Режим доступу 
 9. Єрмоленко С. Пророчий вірш-симфонія Миколи Вінграновського [Електронний ресурс] / С. Єрмоленко // Рідний край. - 2012. - № 1. - С. 49-52. - Режим доступу 
 10. Криворученко С. Виховання учнів на уроках української мови та літератури засобами літературного краєзнавства/ С. Криворученко// Літературний дивосвіт краян-ювілярів: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Миколаїв, 22-23 вересня 2016 року). – Миколаїв: ОІППО, 2016. – С. 92 – 94. – Режим доступу
 11. Кульчицький, А. 212 світанків з Миколою Вінграновським [Текст] : фрагменти спогадів про великого Українця / А. Кульчицький // Літературна Україна. – 2011. – № 29.- 4 серпня. – С. 10-11. – Режим доступу
 12. Линник Н. Синтез мистецтв у малій прозі Миколи Вінграновського [Електронний ресурс] / Н. Линник // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. - 2014. - Вип. 60(1). - С. 249-256. - Режим доступу
 13. Линник Н. Художній часопростір у малій прозі Миколи Вінграновського [Електронний ресурс] / Н. Линник // Українське літературознавство. - 2013. - Вип. 77. - С. 185-195. - Режим доступу
 14. Марусик, П. Жар поетичної сповіді [Текст] : поетичний доробок М. Вінграновського / П. Марусик// Урядовий кур'єр. – 2005. – № 100.- 01червня. – С. 6. – Режим доступу 
 15. Мініч Л.  Загальнонаціональні концепти душа, життя, любов, вода, земля в поезії М. Вінграновського [Текст] / Л. Мініч // Рідний край : альманах Полт. держ. пед. ун-ту. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 101–104. – Режим доступу
 16. Мініч Л. М. Синестезійні вияви у творах М. Вінграновського [Електронний ресурс] / Л. М. Мініч // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2013. - Вип. 34. - С. 157-158. - Режим доступу 
 17. Мініч Л. С. Колористична парадигма творів Миколи Вінграновського [Електронний ресурс] / Л. С. Мініч // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2009. - Вип. 20. - С. 426-430. - Режим доступу
 18. Мініч Л. С. Парадигма флоролексем у творах Миколи Вінграновського [Електронний ресурс] / Л. С. Мініч // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2010. - Вип. 13. - С. 486-491. - Режим доступу 
 19. Небеленчук І. "І пульсує венами прозорими вовчий світ". Вивчення повісті М. Вінграновського "Сіроманець" [Електронний ресурс] / І. Небеленчук // Українська література в загальноосвітній школі. - 2014. - № 4. - С. 16-20. - Режим доступу
 20. Олексенко О. Функційно-семантична своєрідність прономінативів зі значенням особи в ліриці М. Вінграновського [Електронний ресурс] / О. Олексенко // Лінгвістичні студії. - 2013. - Вип. 27. - С. 51-55. - Режим доступу 
 21. Підопригора С.  Подолання соцреалістичного канону в повісті М.Вінграновського "Сіроманець" [Текст] / С. Підопригора // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 10. – С. 10–14. – Режим доступу
 22. Руссова В.  Середньовічні київські князі: інтерпретація Миколи Вінграновського [Текст] / В. Руссова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 10. – С. 8–10. – Режим доступу
 23. Собчук Л. В.  До англомовної рецепції малої прози Миколи Вінграновського [Електронний ресурс] / Л. В. Собчук // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2012. - Вип. 25. - С. 106-109. - Режим доступу
 24. Собчук Л. В. Концепції часу та простору у прозових творах Миколи Вінграновського [Електронний ресурс] / Л. В. Собчук, О. Л. Лотоцька // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2014. - Вип. 45. - С. 163-166. - Режим доступу
 25. Степанченко О. Л. Форми вираження авторської свідомості в прозі Миколи Вінграновського [Електронний ресурс] / О. Л. Степанченко // Літературознавчі студії. - 2013. - Вип. 37(2). - С. 329-336. - Режим доступу
 26. Трефяк Н. І. Рецепція містичних образів та сюжетів прози Миколи Вінграновського [Електронний ресурс] / Н. І. Трефяк // Питання літературознавства. - 2011. - Вип. 84. - С. 247-254. - Режим доступу
 27. Трефяк Н. Видозміна жанрового канону авторського тексту (на матеріалі прози Миколи Вінграновського) [Електронний ресурс] / Н. Трефяк // Питання літературознавства. - 2012. - Вип. 86. - С. 171-178. - Режим доступу
 28. Трефяк Н. Художнє слово Миколи Вінграновського: простір естетичного діалогу [Електронний ресурс] / Н. Трефяк // Питання літературознавства. - 2010. - Вип. 79. - С. 226-234. - Режим доступу
 29. Фоміна Л.  Суб'єктні форми вираження авторської свідомості в ліриці Миколи Вінграновського [Текст] / Л. Фоміна // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. праць / Держ. вищий навч. заклад "Ужгородський національний університет". – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 281–286. – Режим доступу 
 30. Фоміна Л. Індивідуальний код художньої мови Миколи Вінграновського [Електронний ресурс] / Л. Фоміна // Бахмутський шлях. - 2010. - № 1-2. - С. 161-164. - Режим доступу
 31. Фоміна, Л. Г. Флористична символіка в художньому світі М. Вінграновського: фольклорна традиція та авторське "Я" [Текст] / Л. Г. Фоміна// Філологічні трактати. – 2011. – Т.3, №1. – С. 34-40. – Режим доступу