1. Борітеся - поборете! [Текст] : поетика революції / [уклад. та авт. передм. О. М. Уліщенко; фото: М. А. Чернов, Я. В. Казаков ; текст: Бойко В. С. та ін.]. - Харків : Віват, 2014. - 95 с. – Режим доступу
  2. Гливінська Л.  Поетичне слово Миколи Вінграновського: лінгвостилістична інтерпретація : Моногр. / Л. Гливінська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2006. – 226c. - (Б-ка Ін-ту філол.). - Бібліогр.: с. 183-205. - укp. – Режим доступу
  3. Кононенко В. І. Текст і смисл : [монографія] / В. І. Кононенко; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, НАПН України. - К. : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2012. - 271 c. - Бібліогр.: с. 246-257 - укp. (Розглянуто поетичне слово як лінгвокультурологічний феномен Є. Плужника, Ліни Костенко, І. Драча, М. Вінграновського) Режим доступу
  4. Кужільна Л. В. Національна модель світу в ліриці літературного шістдесятництва : Моногр. / Л. В. Кужільна. - Кіровоград : Кіровоград. держ. ун-т ім. В.Винниченка, 2003. - 326 c. - Бібліогр.: 474 назв. - укp. – Режим доступу
  5. Літературний твір як структурний елемент художньо-філософської концепції світу : монографія / ред.: О. В. Даниліна; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Мелітополь : Вид. б. ММД, 2011. - 175 c. - укp. (Літературний твір як спосіб відтворення явищ буття розглянуто на матеріалі творчості І. Франка й Е. Золя, О. Кобилянської й Е. Пеліна, О. Гончара й Е. М. Ремарка, М. Хвильового, М. Вінграновського) - Режим доступу
  6. Людина в часі - 2 : філос. аспекти укр. л-ри XX - XXI ст. / ред.: В. Моренець; упоряд.: Л. В. Пізнюк; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - К. : Пульсари, 2011. - 248 c. - укp. (Розглянуто екзистенціалістські виміри поезії В. Кордуна, особливості часопросторової моделі у творчості М. Вінграновського) – Режим доступу
  7. Маленко О. О. Лінгвопоетика Всесвіту в українському художньому тексті: еволюція смислів : Наук. моногр. / О. О. Маленко. - Х. : Вид. група "Основа", 2004. - 183 c. - Бібліогр.: с. 168-183. (Встановлено специфіку мовного відтворення космосу в книжній літературі Київської Русі, авторській поезії другої половини XVI - початку XVIII ст., у художніх творах І.Котляревського, Т.Шевченка, І.Драча, В.Стуса, Д.Павличка, Л.Костенко, Б.Олійника, М.Вінграновського) – Режим доступу
  8. Пустовіт Л. О. Словник української поезії другої половини ХХ століття: семантико-функціональний аспект : монографія / Л. О. Пустовіт. - К. : Рід. мова, 2009. - 242 c. - Бібліогр.: 212 назв. - укp. – Режим доступу
  9. Старовойт Л. В. Письменники Миколаївщини. Літературно-критичні матеріали до курсу "Літературне краєзнавство" : навч. посіб. для студ. / Л. В. Старовойт; Миколаїв. держ. ун-т ім. В.О.Сухомлинського. - Миколаїв : Іліон, 2007. - 132 c. – укp – Режим доступу
  10. Тарнашинська Л.  Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. (Історико-літературний та поетикальний аспекти) : монографія / Л. Тарнашинська; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України. - К. : Смолоскип, 2010. - 627 c. - Бібліогр.: с. 597-604. - укp. (Висвітлено історико-літературний та поетикальний аспекти українського шістдесятництва (УШ) в персоналістському вимірі: Л. Костенко, І.Світличного, В. Симоненка, В. Шевчука, Є. Сверстюка, М. Коцюбинської, М. Вінграновського та ін.) – Режим доступу